Reglementen

Standregelen 2019

Stichting - zetel - samenstelling

Art. 01
Te Brugge werd gesticht op 30 Januari 1924, een verbond voor voetbalkringen onder de benaming : WESTVLAAMS CORPORATIEF GROUPEMENT. Sedert 29 Juni 1952 wordt het verbond genoemd : KONINKLIJKE WESTVLAAMSE CORPORATIEVE GROEPERING. Sinds 01 September 1980 gewijzigd in : KONINKLIJKE WESTVLAAMSE BEDRIJFSVOETBALBOND. Deze vereniging heeft tot doel, door alle middelen, het beoefenen van de voetbalsport als lief-hebber aan te moedigen en uit te breiden onder het personeel van en personen juridisch ver-bonden aan handelshuizen, fabrieken en/of groepen welke in betrekking staan met handel, geldwezen, openbare besturen socio-culturele organisaties en vriendenkringen.

Art. 02
De Groepering heeft zijn maatschappelijke en bestuurlijke zetel ten huize van de provinciale Secretaris. De Provinciale Commissie duidt de lokaliteit en de zaal aan, waar de vergaderingen gehouden worden.

Art. 03
De Groepering sluit in zich:
a - Aangesloten clubs.
b - Ereleden.
c - Gewone leden.
d - Beschermende leden.

Art. 04
De jaarlijkse bijdrage voor clubs, ere- en gewone leden evenals voor beschermende leden, wordt bepaald door de Provinciale Commissie en bekrachtigd door de Jaarlijkse Provinciale Statutaire Algemene Vergadering.

Art. 05
Ontslagnemende- en/of uitgesloten leden of clubs, of rechthebbenden van ontslagnemende of overleden leden, kunnen geen recht laten gelden op het maatschappelijk en/of financieel bezit van de groepering.

De clubs

Art. 06
Zijn beschouwd of kunnen als club aangenomen worden: De clubs die de voetbalsport beoefenen, door de Groepering beheerd en die gevormd worden door:
a - Het personeel van een handels- of nijverheidsinstelling (bank, handels- of zeevaarthuis, fabriek,enz....).
b - Het personeel van gemeenten, steden, nationale instellingen of besturen.
c - Het personeel van twee of meer handelshuizen waar er rechtstreeks gemeenschap van belangen bestaat, of op handelsgebied onder het beheer staan van éénzelfde bestuur.
d - Door clubs gevormd uit het personeel van twee of meer verschillende firma's, onder één gemeenschappelijke naam.
e - Door de leden die deel uitmaken van een socio-culturele organisatie of een vriendenkring.
f - Door de leden die juridisch verbonden zijn aan de instellingen of organisaties die vermeld zijn onder artikel 06 a-b-c-d en e.
Iedere aansluiting zal echter het voorwerp uitmaken van een bijzonder onderzoek door de Provinciale Commissie.

Art. 07
Beroepen omtrent het spelerspotentieel van een club dienen uitsluitend beperkt te worden tot de Provinciale Commissie en te gebeuren via een schrijven (25/05/2013), omschreven in Artikel 21 van onze reglementering.

Het beheer

Art. 08
De KONINKLIJKE WESTVLAAMSE BEDRIJFSVOETBALBOND wordt beheerd door een Provinciale Commissie, afgekort; P.C.

Art. 09
De P.C. bestaat uit minimum 8 leden (29/05/2010). Deze leden maken deel uit van- en worden aangeduid door de gewestelijke besturen. Hun mandaat loopt over TWEE JAAR. De Voorzitter (29/05/2010) de Secretaris en de Penningmeester worden niet verkozen, doch aangeduid door de leden van de P.C. Buiten de Secretaris en de Penningmeester, zijn alle leden van de Provinciale Commissie stemgerechtigd. Een lid, aangeduid door de P.C. in uitvoering van de vigerende bepalingen van Art.14, kan uitgenodigd worden tot de vergadering van de P.C., doch zonder stemrecht.

Art. 10
Een lid van de Provinciale Commissie mag geen deel nemen aan het onderzoek waarvoor zijn eigen club werd gedagvaard. Dit ingevolge de reglementering ons door de K.B.V.B. opgelegd.

Art. 11
Ieder lid van de P.C., afwezig zonder geldige reden op drie naeenvolgende vergaderingen, zal als ontslagnemend kunnen beschouwd worden. Bij het ontslag nemen of het ontslag verlenen van een P.C.lid, is de P.C. gemachtigd in zijn vervanging te voorzien. Ieder P.C.lid kan, ingevolge laakbaar gedrag en na gehoord te zijn geworden in zijn verdediging, geschorst worden, dit ingevolge desbetreffend artikel omschreven in de reglementering van de K.B.V.B. en na bekrachtiging door het U.C.

Art. 12
Voor dringende gevallen mag de Voorzitter, of een door hem aangesteld Commissielid, alsook de Secretaris van de Commissie, de mening van de andere P.C.leden vragen, hetzij per brief, per telefoon of gelijk welk ander middel. In dit geval wordt de beslissing genomen volgens de mening van de meerderheid.

Art. 13
De leden van de P.C. worden jaarlijks aangeduid. Ingevolge de reglementering van de K.B.V.B. loopt hun mandaat over twee jaar. De aangeduide gewestelijke mandatarissen, de Voorzitter, de Secretaris en de Penningmeester, dienen voorgedragen te worden aan de P.C., voor aanvang van de jaarlijkse provinciale statutaire vergadering en schriftelijk gericht te worden aan het provinciaal secretariaat. Bij een eventuele weigering, dient de reden gemotiveerd en kenbaar te worden gemaakt aan het betrokken gewest. In bijzondere gevallen kan door de P.C. overgegaan worden tot coöptatie ter vervanging van een P.C.lid, ingevolge het vacant komen van een mandaat.

Art. 14
De P.C. mag een opdracht geven aan één of meerdere personen, aangesloten bij de groepering en die al of niet deel uitmaken van de P.C. De P.C. behoudt evenwel altijd het recht op nazicht.

De bevoegdheid

Art. 15
De K.W.V.B.B. beschikt over de meest uitgebreide rechtsmacht, zoals bepaald door de reglementering van de K.B.V.B. De clubs en de leden dienen zich te gedragen naar de standregelen en de reglementen van de K.W.V.B.B., die deze van de K.B.V.B. aanvullen.

Art. 16
De P.C. benoemt vier leden en één plaatsvervanger, aangevuld met de Provinciale Voorzitter en de Secretaris, die samen de “gemengde commissie” zullen vormen. Hun opdracht wordt bepaald door de voorschriften van de K.B.V.B. Deze benoemingen moeten ieder jaar, voor de aanvang van het seizoen, hernieuwd worden en toegestuurd aan het algemeen secretariaat van de K.B.V.B.

Art. 17
De P.C. heeft het recht gewestelijke comités/commissies op te richten onder hun voogdij en toezicht. Deze gewestelijke comités/commissies bestaan uit : a - Het gewestelijk hoofdbestuur, zijnde tevens de P.C.leden van het betrokken gewest. b -Het gewestelijk bestuur, dit zijn leden die verkozen of aangeduid worden volgens de standregelen van het betrokken gewest.

Algemene vergadering

Art. 18
Jaarlijks zal er, na het verstrijken van het seizoen, een verplichte provinciale statutaire vergadering gehouden worden. De datum van deze vergadering wordt door de leden van de P.C. beslist (25/05/2013) . Op deze vergadering zal de P.C. een administratief en financieel verslag van de werking voorleggen. Ieder gewest zal voordien, eveneens een algemene vergadering bijeen roepen, waarop de voornaamste provinciale punten, evenals het vooropgesteld budget, zullen besproken worden.

Art. 19
De plaats waar de provinciale statutaire vergadering zal doorgaan wordt telkens door de leden van de P.C. bepaald. De inrichting ligt volledig in handen van de Provinciale Commissie (25/05/2013).

Art. 20
Op de jaarlijkse provinciale statutaire vergadering MOETEN de vertegenwoordigers van AL de aangesloten clubs aanwezig zijn. Elke club mag zich door meerdere afgevaardigden laten vertegenwoordigen, doch slechts één ervan bezit stemrecht. Deze stemgerechtigde afgevaardigde MOET effectief lid zijn van de club die hij vertegenwoordigt. Hij moet in het bezit zijn van een volmacht, ondertekend door de Voorzitter en de gerechtigde correspondent van dezelfde club. Zijn aanwezigheid zal nagegaan worden aan de hand van de volmacht en zo nodig via de website. Dit zal gebeuren voor, tijdens, of op het einde van de vergadering.(26/05/2018)

Art. 21
De P.C. dagvaardt al de aangesloten clubs bij middel van een bericht in het ambtelijk orgaan, per schrijven, of via een e-mailbericht, tenminste tien dagen voor de datum der bijeenkomst. Dit schrijven zal tevens de vooropgestelde agenda bevatten.

Art. 22
In geval van stemming is bij gelijkheid van stemmen, de stem van de Voorzitter of diens plaatsvervanger, beslissend.

Andere algemene vergaderingen

Art. 23
Onafhankelijk van de door de standregelen voorziene jaarlijkse statutaire vergadering, heeft de P.C. het recht, buitengewone algemene vergaderingen te beleggen, waar en wanneer zulks nodig geoordeeld wordt. Dit bij eenvoudige dagvaardiging. De agenda wordt dan medegedeeld op de wijze zoals omschreven onder Artikel 21.

Art. 24
Op schriftelijke aanvraag van de helft der aangesloten clubs, is de P.C. verplicht een buiten-gewone algemene vergadering bijeen te roepen. Ook voor deze bijeenkomst geschiedt de oproeping zoals omschreven onder Artikel 21.

Boeten

Art. 25
Een zware boete, door de P.C. bepaald en opgenomen in het "Sportief Strafwetboek", wordt ten laste gelegd van iedere club die afwezig blijft op de statutaire- of buitengewone algemene vergaderingen.

Duurtijd

Art. 26
De groepering is gesticht voor onbepaalde duur en kan slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering. De beslissing tot ontbinding zal door een meerderheid van tweederden der aangesloten clubs moeten genomen worden. In geval van ontbinding der groepering, wordt het netto bezit aan een erkend liefdadigheidswerk overgemaakt, waarvan de keuze vooraf door het Uitvoerend Comité van de K.B.V.B. werd goedgekeurd.

Overeenkomst met de K.B.V.B.

Art. 27
De Koninklijke West-Vlaamse Bedrijfsvoetbalbond, evenals haar aangesloten clubs en leden, gaan de verbintenis aan, de standregelen van de K.B.V.B. na te leven, voor zover deze niet in strijd zijn met de clausules van de overeenkomst van haar eigen standregelen en reglementen. De leden van de K.W.V.B.B. hebben het recht, hoger beroep aan te tekenen tegen een beslis-sing ten hunne opzichte genomen door de groepering, wanneer die beslissing strijdig is met de standregelen en reglementen van de groepering, doch enkel wanneer het spelfeiten betreft.

Maatschappelijk jaar

Art. 28
Het maatschappelijk jaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar (25/05/2013).

Het provinciaal kampioenschap

Art. 29
Jaarlijks wordt door de P.C. een” Provinciaal Kampioenschap” en een "Beker van de Provincie”,(26/05/2018)ingericht waaraan de twee gewestelijke kampioenen en de twee gewestelijke bekerwinnaars (29/05/2010), verplicht zullen deelnemen. De kalender, de reglementen en de financiële regelingen vallen onder haar jurisdictie. Iedere gekwalificeerde gewestelijke kampioen of bekerwinnaar die weigert deel te nemen aan het provinciaal kampioenschap of beker finale, zal een zware boete betalen, die bepaald wordt door de P.C. en vermeld in het "Sportief Strafwetboek". Tevens zal de overtreder worden uitgesloten voor deelname gedurende de drie volgende seizoenen. Indien de gewestkampioen tevens de gewestbeker wint, dan wordt hij in de Prov. bekerfinale vervangen door de medefinalist. De deelnemende clubs dienen zich te schikken naar de datum en het terrein door de P.C. vastgelegd. De winnaars van de beide finales ontvangen elk een beker.

Diploma Fair-Play

Art. 30
Aan elke club die gedurende het afgelopen seizoen in geen enkel opzicht in overtreding bevonden werd, zowel op sportief vlak, waarvan de criteria afzonderlijk door de groepering werden vastgelegd, zowel op gewestelijk als op provinciaal vlak, zal tijdens de jaarlijkse statutaire vergadering, een geschenk ontvangen bepaald en overhandigd worden door de Provinciale Commissie(25/05/2019).

Wijzigingen aan de standregelen

Art. 31
Aan de huidige standregelen, ondertekend door de Voorzitter en de Gerechtigde Corres-pondent van de K.W.V.B.B., zullen slechts wijzigingen kunnen aangebracht worden door een algemene vergadering en dit met een meerderheid van tweederde der aanwezige stemmen. De voorgestelde wijzigingen zullen vooraf aan een gewestelijk onderzoek onderworpen worden.

NAMENS DE PROVINCIALE COMMISSIE,
GOEDGEKEURD OP 25 mei 2019.
DE VOORZITTER, WILFRIED LACOERE
DE GERECHTIGDE CORRESPONDENT, PATRICK DAERDEN

Huishoudelijke reglementen (uitgave 2019)

Werking

Art. 01
De gewestelijke besturen richten jaarlijks verplicht voetbalkampioenschappen maar zijn niet verplicht om jaarlijks bekertornooien in te richten. Indien er geen bekertornooi ingericht wordt, is de vice-kampioen verplicht om de Provinciale bekerfinala te betwisten.Bij weigering van de vice-kampioen om de finale te spelen, wordt er een ander tegenstander aangeduid door het Gewest. Hun bevoegdheid wordt geregeld door de desbetreffende reglementen van de K.B.V.B. Op geregelde tijdstippen zullen de gewestelijke mandatarissen, bij de Provinciale Commissie, verslag uitbrengen over de stand van zaken in hun onderscheidene gewesten. Dit zowel op administratief als op financieel en sportief vlak. Clubs met nog openstaande schulden, ook betreffende de verzekering, mogen niet starten in de eerstvolgende competitie.Zolang deze schulden niet zijn vereffend, wordt de club voor elke niet gespeelde match een forfaitscore en de erbij horende boete aangerekend.

Art. 02
De voetbalkampioenschappen en bekertornooien worden ingericht door toedoen van ieder gewestelijk bestuur. Dit bestuur is tevens verantwoordelijk voor de interne reglementering van deze competities die, in overleg met de clubs, tijdens de gewestelijke algemene vergadering wordt opgemaakt. ALLE KALENDERS EN GEWESTELIJKE REGLEMENTEN DIENEN TER GOEDKEURING AAN DE P.C. OVERGEMAAKT TE WORDEN. DE KALENDERS TEGEN TEN LAATSTE EIND JULI. DE GEWESTELIJKE REGLEMENTEN, DIE NIET IN STRIJD MOGEN ZIJN MET DE REGLEMENTEN VAN DE GROEPERING, TEGEN EIND JUNI. De goedkeuring van deze kalenders en reglementen kan eventueel aanleiding geven tot het bijeenroepen, in gezamenlijk overleg, van de P.C. en de gewestelijke besturen.

Art. 03
Alle aangesloten clubs zijn verplicht deel te nemen aan de kampioenschappen.De Clubs zijn na bevestiging deelname kompetitie ingeschreven. In uitzonderlijke gevallen en om grondige redenen, kan een club een periode inactiviteit aanvragen. (zie reglementen K.B.V.B.) De nieuw aangeworven clubs kunnen slechts deelnemen aan de eerstvolgende competitie, nadat ze zijn aangenomen door het Uitvoerend Comité van de K.B.V.B. Als uiterste datum van aansluiting wordt 31 MEI gesteld. Enkel de P.C. beslist in uitzonderlijke gevallen.

Art. 04
In geval meer elftallen van éénzelfde club inschrijven, dienen ze te spelen in verschillende reeksen. In het tegenovergestelde geval wordt bij de start van het seizoen waarin beide ploegen in dezelfde reeks spelen spelerslijsten doorgestuurd. Op die manier kan er gecontroleerd worden of er met opzet één van beide ploegen op een onaanvaardbare wijze versterkt wordt en of er dus sprake is van kwade wil. Een ploeg die in echte spelersnood is mag zijn selectie maximaal uitbreiden tot 13 spelers. Nieuw aangesloten clubs starten altijd in de laagste afdeling. De clubs die één jaar inactief geweest zijn, herbeginnen steeds één afdeling lager dan deze waarin ze voorheen uitkwamen, tenzij ze zich in de laagste reeks bevonden. Inactieve clubs betalen de bondsbijdrage en een forfaitaire onkostenvergoeding die door de P.C. wordt bepaald 25/05/2013).

Art. 05
Het kampioenschap wordt (normaliter) gespeeld met heen- en terugwedstrijden, tenzij anders beslist, en met optelling der punten tenzij anders beslist door de Gewesten. De rangschikking wordt opgemaakt volgens de vigerende bepalingen en reglementen van de K.B.V.B.

Art. 06
De kampioenschappen en/of bekertornooien mogen aanvangen vanaf de eerste zaterdag na de 15e augustus (29/05/10). Het is de gewestelijke besturen toegelaten, tornooien in te richten. Nochtans dienen alle kalenders en reglementen vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de P.C. Alle afwijkingen aan deze bepalingen zullen door de P.C. behandeld worden.

Budgetten

Art. 07
De jaarlijkse budgettaire bijdrage wordt bepaald door het aantal aangesloten leden, waarvan de telling geschiedt op 01 mei (25/05/2013). Deze bijdrage, wordt door de P.C. bepaald en geïnd per C-lid (29/05/2010). Voor de A-leden dient er geen lidgeld betaald te worden.(26/05/2018).

Art. 08
Ieder gewest is verantwoordelijk tegenover de P.C. voor de betaling van de verschuldigde bedragen door de clubs, doch niet voor de sancties genomen tegenover die club(s), bij toepassing van de desbetreffende reglementen van de K.B.V.B. Het staat de gewesten ook vrij, een jaarlijkse gewestelijke budgettaire bijdrage aan de clubs op te leggen. Elke nieuw aangesloten club is het 1 ste jaar vrijgesteld van betaling van C-leden.(26/05/2016) Een WAARBORG dient gestort te worden bij het P.C. Een club moet minstens 2 seizoenen actief zijn bij de Koninklijke West-Vlaamse Bedrijfsvoetbalbond om de borgsom te kunnen recupereren. Deze laatste som wordt door het P.C. vastgelegd. (25/05/2016). De jaarlijkse bijdrage voor de K.B.V.B. wordt bij een nieuwe club het eerste jaar vrijgesteld (26/05/2016).De overige clubs betalen een jaarlijkse bijdrage voor de K.B.V.B., dit wordt door de K.B.V.B. bepaald(29/05/2010).

De terreinen en de beschikking ervan

Art. 09
De clubs die deelnemen aan de kampioenschappen, worden aangemaand over een eigen terrein te beschikken voor hun thuiswedstrijden. De clubs die over een eigen terrein en accommodatie beschikken, stellen deze in dienst van de groepering gedurende de ganse loop van het seizoen. Voor de clubs die geen eigen terrein bezitten, zal het gewestelijk bestuur een terrein aanduiden waarop de wedstrijd dient door te gaan. De clubs die gebruik (moeten) maken van het terrein behorend tot een andere club, zullen hiertoe een bepaalde vergoeding betalen. Het gewestelijk bestuur kan eventueel tussenkomen in het bepalen van die vergoeding.

Art. 10
De terreinen moeten voldoen aan de vereisten vastgelegd in de daartoe opgemaakte artikelen van de K.B.V.B.(25/05/2013) en de minimum afmetingen hebben van 90x45 meter. De eigen terreinen moeten vooraf goedgekeurd worden door een afgevaardigde van de Provinciale Commissie van de K.W.V.B.B.

Art. 11
Clubs die op terreinen aantreden die hen ter beschikking werden gesteld, zijn verantwoordelijk voor alle schade en/of verlies die zij aan de instelling en/of het materiaal veroorzaken.

Art. 12
De club in het bezit van een goedgekeurd terrein, dient het speelveld in orde te brengen en te houden, zelfs wanneer ze als bezoekende club voorkomt, of wanneer twee vreemde ploegen dienen aan te treden. De bezochte ploeg zal zorgen voor het wedstrijdblad en het in orde brengen ervan, evenals voor het betalen der scheidsrechterskosten, volgens de in voege zijnde reglementen van de K.B.V.B.. De bezochte club zal een TERREINAFGEVAARDIGDE aanstellen, die minstens 30 minuten voor de aanvang van de wedstrijd ter plaatse zal zijn en die zich ten dienste zal stellen van de scheidsrechter. Leden van bevoegde Commissies en actieve scheidsrechters mogen geen officiële functie waarnemen op het veld. De terreinafgevaardigde en de officiëlen moeten drager zijn van een armband, zoals voorgeschreven door de K.B.V.B.. Indien de bezochte club het nuttig acht, of de scheidsrechter hierom verzoekt, mag hij/zij de hulp opeisen van een lid van de bezoekende ploeg, om de ordehandhaving te verzekeren. Deze afgevaardigde dient drager te zijn van een armband met de nationale kleuren. Al de hoger genoemde personen dienen een strikt neutrale houding aan te nemen en mogen slechts plaats nemen in de neutrale zone, zo hun namen ingeschreven zijn op het wedstrijdblad en zij in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs (29/05/2010).

Art. 13
Een club mag van geen terrein gebruik maken waarover haar de vrije beschikking, voor de ganse duur van het voetbalseizoen, niet bij schriftelijke verbintenis, vanwege de eigenaar, gewaarborgd is. En dit voor iedere wedstrijd waarvan de inrichting haar door de bevoegde Commissie zou opgedragen worden. Hieronder zijn begrepen de met gesloten deuren of op neutraal terrein te betwisten wedstrijden. Iedere club is op administratief en financieel gebied verantwoordelijk tegenover de K.B.V.B., voor al de wedstrijden die op haar eigen terrein doorgaan. De clubs mogen op hun terreinen vertoningen van liefhebberssporten, zowel voor mannen als voor vrouwen, op touw zetten, met uitzondering van voetbalwedstrijden die doorgaan onder de bevoegdheid van mededingende bonden.Ook mogen ze niet in concurrentie zijn met officiële voetbalwedstrijden. De vertoningen en trainingen van door vrouwen beoefende sporttakken, moeten volkomen afzonderlijk geschieden van deze door mannen beoefend. Voor verantwoordelijken bij incidenten, rechtscollege en alle andere in voege zijnde regelingen, verwijzen wij naar de reglementen van de K.B.V.B.

Materiaal voor hulp bij ongevallen

Art. 14
Een draagbaar, pneumatische spalken, evenals een verbandtrommel bevattende al de bij ongevallen onmisbare benodigdheden en producten (waarvan de lijst door het provinciaal secretariaat aan de clubs werd medegedeeld), moeten in de kleedkamers voorhanden zijn, of in een lokaal dat op hoogstens 50 meter van het veld gelegen is. De scheidsrechter is gemachtigd al de hogergenoemde hulpmiddelen op te vragen en de inhoud van de verbandtrommel na te zien. Elke tekortkoming zal hij aan de bevoegde Commissie ter kennis brengen. De club die zijn verbandtrommel en bijbehoren niet kan tonen, zal beboet worden, zoals bepaald in het Sportief Strafwetboek (25/05/2013). Indien er in de trommel één of meer benodigdheden of producten ontbreken, die er volstrekt dienen aanwezig te zijn, loopt de club een boete op die door de bevoegde Commissie wordt bepaald.

Wijzigingen aan de kalender

Art. 15
Door de clubs gewenste wijzigingen aan de wedstrijdkalender, verandering van aanvangsuur en/of terreinpermutaties, zullen slechts toegestaan worden door de P.C., wanneer de aanvraag hiertoe minstens (29/05/2010) 3 (drie) weken voor de te spelen datum gebeurt. Dit zal schriftelijk, met het akkoord van de tegenstrever en met de nieuwe datum, gericht worden aan het betrokken gewest. secret (10/06/2006) . Bij dergelijke verschuiving wordt een tussenkomst, als tegemoetkoming in de kosten, aangerekend van € 25,00 (30/05/215).Voor het vastleggen van de data voor uitgestelde of te herspelen wedstrijden, verwijzen wij naar de desbetreffende artikels van de K.B.V.B. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan de P.C. hierop een afwijking toestaan.Tenzij persoonlijk bericht door het bevoegd secretariaat, geldt enkel de officiële kalender op onze website www.bedrijfsvoetbal.be. /p>

Inkomgelden

Art. 16
Het is de aangesloten clubs toegelaten inkomgelden te innen, voor hun gewone wedstrijden van het kampioenschap en de bekertornooien, voor zover ze zich houden aan de voorschriften van de K.B.V.B. in dit verband. Voor de drie wedstrijden die de K.W.V.B.B. jaarlijks mag inrichten op zon- of feestdagen, mogen GEEN inkomgelden gevraagd worden, zonder voorafgaandelijke toelating van het Uitvoerend Comité. Bovendien mogen er geen inkomgelden geëist worden voor de wedstrijden tussen groeperingen van het Bedrijfsvoetbal uit verschillende gewesten, provincies of andere landen, die met een buitengewone toelating van het U.C. van de K.B.V.B. op een zondag plaats hebben. De clubs die ontvangsten innen, evenals zij die dit niet wensen te doen, zullen handelen volgens de voorschriften en de reglementen van de K.B.V.B.

Materiaal voor hulp bij ongevallen

Art. 17
De clubs mogen hun elftallen slechts vormen uit spelers, bij de Koninklijke West-Vlaamse Bedrijfsvoetbalbond aangesloten en die in het bezit zijn van een gehomologeerde aansluitingskaart of digitaal aangesloten werden. De aangeslotenen moeten als liefhebber aantreden en mogen dus geen vergoeding ontvangen, onder welke vorm ook. Al de aangesloten A-leden moeten bij de firma, bedrijf of instelling ingeschreven zijn in het personeelsregister van de betrokken werkgevers. C-leden zijn complementair en hieraan vreemd. Zij maken deel uit van een socio-culturele organisatie of een daartoe opgerichte vriendenkring, hetzij totaal afzonderlijk, hetzij als onderdeel van de hierboven vermelde werkgeversorganisatie. Vanaf de ouderdom van 16 jaar mag worden deelgenomen aan de officiële wedstrijden van de K.W.V.B.B.

Art. 18
Vóór de aanvang van elk seizoen, tussen 01 en 31 mei (25/05/2013), zal een aangepaste lijst aan het provinciaal secretariaat worden toegezonden, bevattende:
1 - A -leden. Dit zijn leden die in het personeelsregister van het bedrijf zijn ingeschreven. Hun aantal is onbeperkt (11/06/05). Jaarlijks dient een certificaat van echtheid opgemaakt en door een verantwoordelijkevan de firma gewettigd, meegestuurd te worden met de gewijzigde ledenlijst. Bij het ontbreken van dit certificaat worden alle leden aanzien en aangerekend als C-leden.
2 - C -leden. Dit zijn complementaire leden die niet in het personeelsregister van het bedrijf voorkomen. Ook hun aantal is onbeperkt. Bestuursleden zijn aan dezelfde criteria onderworpen als de overige leden. Aangeslotenen die vanuit het bedrijf op rust werden gesteld, behouden het A-statuut. PC.HR.03

Recruteringsmogelijkheden

Art. 19
Leden of spelers die de club wensen te verlaten, dienen te handelen volgens de voorschriften van het zogenaamde "Vlaams Decreet". Hiertoe dienen ze tijdens de periode tussen 01juni en 15 juni (25/05/2013), hun vrijheid op te eisen via een schrijven, of een e-mailbericht, dat na ondertekening, ter bevestiging dient gestuurd te worden, aan de gerechtigde correspondent van hun club van herkomst, alsook aan het adres van het provinciaal secretariaat (25/05/2013).Daarenboven kunnen leden hun vrijheid vragen van 01/12 tot 31/12, via een desaffectatiebewijs. Dit bewijs MOET ondertekend worden door de Voorzitter en de G.C van de club. Deze overgang wordt echter pas reëel, wanneer het lid zich aansluit bij een andere club. Hij is dan speelgerechtigd vanaf 01 januari bij zijn nieuwe club, die ook instaat voor zijn lidgeld. Bij ontstentenis daarvan blijft hij aangesloten bij zijn oude club (11/06/05).Alleen spelers die bij hun overgang het A-statuut verwerven, kunnen dit doen buiten de hogergenoemde transferperioden. De vrijheid van het lid kan tijdens de periode van 01/06 tot 15/06(Vlaams Decreet), indien dit door hem geëist wordt, niet geweigerd worden.Spelers die de firma verlaten (uit ontslag of uit vrije wil) is het toegelaten, tot het einde van het aan gang zijnde seizoen, onder hetzelfde A-statuut, voor hun club van herkomst, aan te treden.

Art. 20
Bij iedere officiële- of dito vriendenwedstrijd, is de scheidsrechter gehouden tot het laten voorleggen van de identiteitskaarten (of gelijkgestelde documenten), der spelers die op het wedstrijdblad, als effectieven staan ingeschreven. De identiteitskaarten dienen door de scheidsrechter te worden nagezien, in het bijzijn van de spelers en de afgevaardigden van de beide ploegen. Een speler die zijn identiteitskaart of een daarmee gelijkgesteld document niet kan voorleggen is, zo hij deelneemt aan het spel, in overtreding. (11/06/2005).Hij zal van ambtswege vervolgd worden als een speler zonder geldig identiteitsbewijs. Hem zal een boete opgelegd worden, terwijl zijn club de wedstrijd verliest met forfaitscore (25/05/2013).

Art. 21
Alle spelers, ook de buitenlanders, die zich reglementair bij de groepering aansluiten, mogen opgesteld worden zodra de aansluiting gehomologeerd is op het provinciaal secretariaat. De spelers van 1e provinciaal of hogere afdelingen, mogen niet aantreden, indien op hen beroep wordt gedaan om in hetzelfde weekend (dat loopt van de vrijdag tot de maandag) te spelen in het eerste elftal. Ook zij die minstens voor 4 wedstrijden werden opgeroepen om te spelen in het eerste elftal van hun werkende club, mogen niet worden opgesteld, indien ze zijn opgeroepen om te spelen in om het even welk elftal van hun werkende club. (zie overeenkomst met de KBVB, artikel 8b + 8c).

Art. 22
Straffen voor clubs die niet speelgerechtigde spelers opstellen, zijn voorzien in de reglementen van de K.B.V.B. (puntenverlies) en een boete door de KWVBB bepaald (25/05/2013).

Schorsingen

Art. 23
Uitspraken en toepassingen van sancties vallen onder de bevoegdheid de Provinciale Tuchtcommissie. De shorsingen, uitgesproken ter zitting door de Tuchtcommissie, of "Voorstellen tot Minnelijke Schikkingen",(VTMS) gaan normaliter in, de tweede vrijdag volgend op de uitspraak of het voorstel.Tengevolge midweekwedstrijden luidt de regel: “Er mag nog één wedstrijd gespeeld worden”. Dit om de overtreders de kans te bieden, beroep of verzet aan te tekenen tegen de uitspraak of het voorstel.Voor schorsingen wegens zogenaamde “professionele overtredingen" bij het foutief verhinderen van een reëele doelkans" en wegens "waarschuwingen" geldt dezelfde regel als hierboven aangehaald. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Alle schorsingen, ook deze voor waarschuwingen (gele kaarten), worden via onze website vermeld. Een wekelijkse kijk op onze website is bijgevolg welhaast onmisbaar. Onwetendheid of niet-publicatie kan nooit als geldig argument weerhouden worden, tot het aantekenen van beroep of het neerleggen van een klacht. Indien er beroep tegen de uitspraak van de Tuchtcommissie wordt aangetekend, zal dit behandeld worden door de Provinciale Beroepscommissie, die samengesteld is uit de P.C.leden, die geen deel uitmaken van de Tuchtcommissie (11/06/05). De onkosten van dit onderzoek door de P.C., kunnen ten laste gelegd worden van de betrokken persoon, de verweerder of de club, waarvan het lid deel uitmaakt. De schorsingen wegens waarschuwingen of andere, opgelopen bij hun WERKENDE CLUB, en die hoogstens vier speeldagen bedragen, komen NIET in aanmerking voor sancties bij de K.W.V.B.B. Vanaf 5 (vijf) speeldagen mogen deze spelers dus ook niet opgesteld worden bij hun Bedrijfsvoetbalclub. De Tuchtcommissie komt samen wanneer de Voorzitter en de Provinciale Secretaris het nodig achten een te houden in een vooraf geplande plaats. De boete bij het verplicht verschijnen wordt door de P.C. bepaald. Waarbij ook de kosten voor de zitting en de scheidsrechterskosten zullen in rekening worden gebracht en op de individuele rekening van de club vermeld worden. Bij een "Voorstel tot Minnelijke Schikking" wordt de boete vastgesteld door de P.C. Deze laatste manier van sanctioneren is slechts van toepassing, wanneer de schorsing hoogstens zes speeldagen bedraagt. Bij de zogenaamde "professionele fouten om een doelpoging te verhinderen", bedraagt de schorsing bij een overtreding, wanneer ze met de hand gemaakt wordt, één effectieve speeldag en de erbij horende boete. Wanneer ze met de voet begaan wordt, twee effectieve speeldagen. Deze worden, net als de schorsingen via "minnelijke schikkingen", schriftelijk aan de betrokken club kenbaar gemaakt. TEGEN DEZE SANCTIES IS GEEN BEROEP MOGELIJK. Clubs die na een verwittiging nog steeds weigeren een eerder opgelopen boete te betalen, zullen geen nieuwe leden meer kunnen aansluiten, zolang de schulden niet gedelgd zijn. De gewone boete (+/- € 10.00) van clubs die, zelfs na een rapel, binnen die vooropgestelde termijn niet werd vereffend, wordt voor verdere afhandeling en schuldendelging, doorgeschoven naar het betrokken gewest.(30/05/2015) Indien een boete of een cumul van boeten en/of bijdragen de € 100.00 bereikt, zal een club verbod opgelegd krijgen om aan te treden in onze competities, zolang de schuld niet is vereffend. De club krijgt tevens voor elke wedstrijd waaraan om die reden niet mag worden deelgenomen, een forfaitboete van € 60.00 er bovenop.(30/05/2015).

Klachten en beroepen

Art. 24
Alle klachten, beroepen of het niet aanvaarden van een VTMS, dienen en ondertekend door de G.C. of de verweerder, te worden verstuurd aan het provinciaal secretariaat binnen de 5 kalenderdagen (25-05-2013). Het bewijs van storting der borgsom (momenteel € 10,00) dient het beroep te vergezellen. Bij een VTMS, is dit het bewijs van betaling der boete. De borgsom zal verbeurd verklaard worden bij klachten of beroepen die ongegrond, ergerend of onbeduidend bevonden worden. Bovendien zal in beide laatstgenoemde gevallen een supplementaire boete, volgens het strafwetboek, worden toegepast. Alle klachten of beroepen, op uitzondering van deze inzake spelfeiten, worden uitsluitend en alleen door de Provinciale Commissie behandeld. Bij verzet is de sanctie nooit opschortend. Klachten of beroepen dienen op het Provinciaal Secretariaat toe te komen, binnen de 5 kalenderdagen volgend op de bekendmaking van de schorsing of sanctie, tenzij deze die handelen over het opstellen van niet speelgerechtigde spelers (14 dagen).Klachten of beroepen die niet binnen de vastgestelde termijn toekomen, (waarbij de postdatum als rechtsgeldig wordt aangenomen), of niet opgesteld zijn volgens de reglementering, worden als onontvankelijk beschouwd en de waarborg verbeurd verklaard. Voor alle verdere en bijkomende schikkingen verwijzen wij naar de desbetreffende Artikelen van de K.B.V.B en onze eigen reglementering.

De wedstrijden

Art. 25
De wedstrijden worden gespeeld volgens de in voege zijnde reglementen van de K.B.V.B.

Art. 26
Voor elke wedstrijd wordt een wedstrijdblad in viervoud opgemaakt (25/05/2013). Het originele is bestemd voor het provinciaal secretariaat, een tweede voor de bezoekers en een derde voor de thuisclub. Dit document mag nooit in potlood worden ingevuld! Voor alle wedstrijden van kampioenschappen en tornooien, binnen de provincie, worden de gewone roze formulieren gebruikt. Vriendenwedstrijden of tornooien met officieel aangeduide Refs, moeten via ons secretariaat worden aangevraagd (11/06/05). PR.HR.05
De wedstrijdbladen moeten gescand worden en vanaf 01/07/2019 door de bezochte club doorgestuurd worden per e-mail naar Departement Wedstrijdbladen en dit ten laatste de maandag na de wedstrijd. Opgepast één enkel wedstrijdblad per bestand in formaat pdf of eventueel jpg. Het origineel wedstrijdblad dient bij gehouden te worden door de club tot het eind van het seizoen en kan ten allen opgevraagd worden door de Provinciale Commissie. Er zal een een ontvangst worden. Als het wedstrijdblad niet is aangekomen zal een herinnering gestuurd worden per e-mail. Er wordt een bijkomende week gegeven voor verzending. Aan de clubs die het wedstrijdblad te laat of onvolledig versturen, zal een boete toegepast worden, zoals bepaald in het strafwetboek. Die boete komt ten goede aan de provinciale kas. Bij herval mag de boete zelfs verdubbeld worden. Bij het niet opsturen van het wedstrijdblad wordt de uitslag van de wedstrijd omgezet in een 0-5 FF tnv. de thuisploeg. Na binnenkomst van het wedstrijdblad wordt de score vermeld op het wedstrijdblad pas officieel. Ter aanvulling wordt verwezen naar de K.B.V.B.-reglementering. De uitslagen en zo gewenst de wedstrijdverslagen, van alle officiële wedstrijden van kampioenschappen en tornooien, ingericht door de gewestelijke besturen of de P.C., moeten onmiddellijk na de wedstrijd telefonisch medegedeeld worden aan de hiervoor aangestelde verantwoordelijke persoon of op een aangeduid adres. Een boete zal worden toegepast bij het niet naleven van deze voorschriften. Al deze boeten komen ten goede aan de gewestelijke-, respektievelijk provinciale kas.

Art. 27
Voor het uitstellen der wedstrijden verwijzen wij naar het desbetreffend artikel van het bonds-reglement van de K.B.V.B.

Art. 28
Bestuursleden van clubs, kapiteins van ploegen en verzorgers, zullen bijzonder waken over de vereiste en deftige kledij van hun spelers. Daaromtrent bestaat een duidelijke omschrijving in het bondsreglement. Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod. Het dealen of ter beschikking stellen van drugs aan derden leidt minstens tot een verwijdering uit de club tot het einde van het seizoen en wordt gemeld aan de politie.

Art. 29
De duur van een officiële wedstrijd is bepaald op 2x45 (tweemaal vijfenveertig) minuten met doorlopende vervangingen. Zelfs bij onderling akkoord, mag die tijdsduur noch verlengd noch ingekort worden. Verlengingen of inkortingen kunnen slechts toegestaan worden door de Provinciale Commissie en binnen de reglementen van de K.B.V.B. Wedstrijden die noodzakelijkerwijze een overwinnaar moeten aanduiden kan dit met het trappen van strafschoppen tot een winnaar is bekend.

Art. 30
Ingevolge Artikel 07 van de "Overeenkomst tussen de K.B.V.B. en de K.W.V.B.B.", zullen alle wedstrijden waaraan clubs van de groepering deelnemen, doorgaan op zaterdag. Bij uitzonderlijke situa-ties of noodgevallen en mits vooraf het schriftelijk akkoord van de beide betrokken ploegen, kunnen ook wedstrijden gepland worden op de woensdag- of de vrijdagavond. Alleen het Uitvoerend Comité van de K.B.V.B. is gemachtigd een uitzondering toe te staan om gebeurlijk een wedstrijd in te richten op een zon- of feestdag, tegen een club van een andere provincie of eventueel uit het buitenland.

De forfaits

Art. 31
Voor wat betreft de forfaits, wordt de volledige reglementering, vervat in het Artikel van de K.B.V.B. toegepast. Er dient te worden in acht genomen, dat onze groepering eigenmachtig het bedrag van de boeten bepaalt, conform aan ons boetestelsel (zie het Sportief Strafwetboek).

Deelneming aan uitgestelde, herspeelde of verschoven wedstrijden

Art. 32
Aan uitgestelde-, te herspelen- of naar een latere datum verschoven wedstrijden, mogen geen spelers deelnemen die geschorst waren voor een bepaalde periode (van datum tot datum), op het ogenblik dat de ontmoeting normaal had moeten plaatsvinden. Indien het handelt over een naar een latere datum verplaatste wedstrijd, moeten de spelers op het ogenblik waarop de ontmoeting werkelijk betwist wordt, speelgerechtigd zijn.

De scheidsrechters

Art. 33
De scheidsrechterskosten (vergoeding en verplaatsing) zijn voor rekening van de bezochte club. Er dient voor de aanvang van de wedstrijd met de scheidsrechter(s) vereffend te worden.Bij uitgestelde wedstrijden, wegens onbespeelbaarheid van het terrein hebben de scheidsrechters slechts recht op de helft van hun vergoeding, doch wel op de volledige verplaatsingskosten. Bij het vaststellen van een ongeschikt terrein ,wordt de scheidsrechter met de volle scheidsrechterskosten vergoed.(25/05/2013). PR.HR.06.

Art. 34
In geval de officieel aangeduide scheidsrechter afwezig blijft, dient er gehandeld te worden volgens de voorschriften van de K.B.V.B. Bij afwezigheid van de aangeduide Ref, heeft de scheidsrechter die de wedstrijd begint, recht op de volle vergoeding. Wanneer de aangeduide scheidsrechter toch komt opdagen, heeft hij enkel recht op zijn verplaatsingskosten). (29/05/2010). Ook niet officiele gelegenheidsscheidsrechters hebben recht op een door de KBVB bepaalde vergoeding.(04/07/2014).

Beroepen

Art. 35
De clubs hebben het recht klacht neer te leggen of beroep aan te tekenen tegen een uitspraak, bij het beroepscomité van de K.B.V.B., doch enkel wanneer het spelfeiten betreft en dit volgens de thans bestaande reglementering, vervat in de Artikelen van de K.B.V.B. en de K.W.V.B.B. Hiertoe is even-wel de voorafgaande toestemming van de P.C. van de K.W.V.B.B. noodzakelijk. Deze toestemming dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de P.C., met vermelding van de reden waarop het beroep gesteund is. Dit om nutteloze briefwisseling te vermijden, daar de bond niet langer meer beschikt over de lijsten van onze aangeslotenen en daardoor onbevoegd is.

Art. 36
Iedere club wordt geacht in kennis te zijn van de statuten en de reglementen van zowel de K.B.V.B. als van onze groepering. Het raadplegen van het reglementenboek van de K.B.V.B., op de website van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, is ten zeerste aan te bevelen. Voor de beslissingen en straffen, opgelopen door de spelers bij hun werkende clubs en uitgesproken door het sportcomité van de K.B.V.B., is het eveneens aangewezen deze rubrieken via de website van de Koninklijke Belgische Voetbalbond te raadplegen. Ook de sancties opgelegd door de KWVBB kunnen op de website van de Koninklijke West-Vlaamse Bedrijfsvoetbalbond geraadpleegd worden (26/05/2018).

Allerlei

Art. 37
Voor alle gevallen, niet voorzien in onze reglementen, wordt verwezen naar de in voege zijnde reglementering van de K.B.V.B.

Art. 38
Aan de huidige reglementen, ondertekend door de Voorzitter en de Gerechtigde Correspondent van onze groepering, zullen slechts wijzigingen kunnen aangebracht worden, door de provinciale jaar-lijkse statutaire vergadering. Dit zal gebeuren met een meerderheid van de twee-derden der aan-wezige stemmen. De voorgestelde wijzigingen of aanpassingen kunnen slechts, na onderzoek door de P.C., voorgedragen worden op hogergenoemde vergadering. De wijzigingen worden terstond van kracht, nadat ze zijn aangenomen door de algemene vergadering.

NAMENS DE PROVINCIALE COMMISSIE,
GOEDGEKEURD OP 25 mei 2019.
DE VOORZITTER, WILFRIED LACOERE
DE GERECHTIGDE CORRESPONDENT, PATRICK DAERDEN

REGLEMENT KAMPIOENSCHAP BEDRIJFSVOETBAL
SEIZOEN 2022-2023

Formule:
het kampioenschap wordt betwist met een voorronde en Play-off.

Voorronde:
wordt gespeeld in één reeks met enkel heenwedstrijden.
Bij het opmaken van de eindklassering, na het afwerken van de voorronde gelden volgende criteria.
1. het aantal behaalde punten;
2. aantal gewonnen wedstrijden;
3. doelsaldo;
4. aantal gemaakte doelpunten;
5. aantal geïncasseerde doelpunten;
6. indien nog geen afscheiding, beslist het lot.

Play-off:
worden betwist met heen- en terugwedstrijden. Reeks I wordt gevormd met de eerste zes geklasseerde ploegen na de voorronde Reeks II met de laatst zes geklasseerde na de voorronde. De behaalde punten worden behouden en er is geen sprake van halvering of op het nul plaatsen van de punten. Voor het aanduiden van de overwinnaar van reeks I en II, na het afwerken van de play-offs, tellen bij gelijke klassering in punten, dezelfde bovenstaande criteria.

De wedstrijden:
wedstrijdduur is 2 x 45 minuten , met doorlopende wissels

Terreinen:
de clubs beschikken als bezochte over een terrein:
1.Wegens eigendom van het bedrijf of instelling.
2.Wegens contract rechtstreeks afgesloten met eigenaar of verhuurder
3.Wegens contract afgesloten door het gewestelijk bestuur Alle terrein kosten zullen betaald worden door het gewest en dan aan de clubs aangerekend worden

Kosten:bij alle wedstrijden worden de kosten voor de scheidsrechter ten laste gelegd van de thuisploeg , ook de verfrissing valt ten koste van de thuisploeg.

Verplichtingen van de bezochte club:wie ook eigenaar of verhuurder van het terrein is, de bezochte club draagt, overeenkomstig de reglementen van de K.B.V.B., de volledige verantwoordelijkheid omtrent de organisatie van de wedstrijd, t.t.z. met betrekking tot speelklaar maken van het terrein, de kleedkamers, de accommodatie, de begeleiding en de bescherming van de scheidsrechters, voldoende aantal ballen, verbandkist, pneumatische spalken en draagberrie.

Terreinafgevaardigde:
de bezochte club moet verplicht een terrein afgevaardigde aanstellen, aangesloten bij deze club (zij of hij hoeft geen bestuurslid te zijn), die tenminste 30 minuten vóór de aftrap van de wedstrijd aanwezig is en onmiddellijk het officieel wedstrijdblad aan de scheidsrechter aanbiedt. Hij regelt de scheidsrechterkosten vóór de aanvang van de wedstrijd. Hij of zij voorziet tevens drank voor de scheidsrechter , alsook voor de bezoekende ploeg. Bij het zich begeven in de neutrale zonen draagt hij of zij verplicht een witte armband.

Verplichtingen van de afgevaardigde van beide clubs:
de identiteitskaarten van de beide clubs moeten 10 minuten voor de aanvang van de wedstrijd ter beschikking van de scheidsrechter worden gehouden voor controle.

De Scheidsrechters:
Bij uitgestelde wedstrijden, wegens onbespeelbaarheid van het terrein, hebben de scheidsrechters slechts recht op de helft van hun vergoeding, doch wel op de volledige verplaatsingskosten. Bij het vaststellen van een ongeschikt terrein ,wordt de scheidsrechter met de volle scheidsrechterkosten (vergoeding + verplaatsingsonkosten) vergoed. In geval de officieel aangeduide scheidsrechter afwezig blijft, dient er gehandeld te worden volgens de voorschriften van de K.B.V.B Bij afwezigheid van de aangeduide Ref, heeft de scheidsrechter die de wedstrijd begint, recht op de volle vergoeding. Wanneer de aangeduide scheidsrechter toch komt opdagen, heeft hij enkel recht op zijn verplaatsingskosten).Ook gelegenheidsscheidsrechters hebben recht op 20€ (doch GEEN VERPLAATSINGSONKOSTEN). (NAAM EN ADRES MOET WORDEN VERMELD OP HET WEDSTRIJDBLAD!)

Klachten::
deze moeten in eerste instantie zo vlug mogelijk worden medegedeeld via telefonisch contact met het Secretariaat. Een email wordt verstuurd naar de Gerechtigde Correspondent , (dhr. Patrick Daerden - Ossebilkstraat 24 - 8211 Zedelgem ).Het gewoon schrijven moet uiteindelijk binnen de 5 kalenderdagen, in het bezit zijn van het provinciaal secretariaat, aangezien de Provinciale sportcommissie in eerste instantie bevoegd is. Bij het toesturen van een klacht, moet het bewijs van het storten der borgsom gevoegd worden. Bij een VTMS moet het bewijs van het storten der boete bijgevoegd worden.

Spelers en hulpspelers:
hier gelden, zonder enige vorm de interpretatie, van de overeenkomst met de K.B.V.B/VFV. en de reglementen van de K.W.V.B.B.

Spelerslijsten:
officiële spelerslijsten moeten ten laatste met de poststempel van 31 mei bij de Gerechtigde Correspondent , (dhr. Patrick Daerden - Ossebilkstraat 24-8211 Aartrijke) ingediend zijn. Slechts spelers op die lijst voorkomend, uitgezonderd nieuwe, rechtmatig aangeslotenen, mogen aan de officiële wedstrijden deelnemen. Na 15 juni kunnen uiteraard nog aansluitingen gebeuren.

Uitrusting:
de kleuren van de uitrusting van elke club wordt op de website www.bedrijfsvoetbal.be bekend gemaakt. Mocht de scheidsrechter beslissen dat er te weinig visueel verschil is tussen de beide clubs, dan is het steeds de bezochte club die zich dient aan te passen. De basiskleur voor de uitrusting van de scheidsrechter is zwart. Hij kan niet gevraagd worden om deze aan te passen, mocht deze zwarte uitrusting moeilijk visueel te onderscheiden zijn. Treedt de scheidsrechter aan in een ander kleur, dicht aanleunend bij de kleur van één van beide clubs, dan kan gevraagd worden om de kleur van de uitrusting ter veranderen.

Vrije data:
bij de opmaak van de kalender zal er geen rekening gehouden worden met de vraag voor een vrije speeldag. Volgens de reglementen kan de betrokken club de vraag tot verplaatsen van de wedstrijd richten aan zijn tegenstrever. In principe kan er alleen op woensdagavond, vrijdagavond gespeeld worden. Eventueel kan het aanvangsuur vervroegd of verlaat worden. Indien er geen schriftelijk akkoord door beide clubs kan voorgelegd worden kan de wedstrijd NIET verplaatst worden. De vraag voor het verplaatsen van de wedstrijddatum of aanvangsuur, moet minstens DRIE weken vooraf, schriftelijk en ondertekend met het akkoord van de tegenstrever , tevens voorzien van nieuwe datum en uur! (Wedstrijden voor onderling akkoord kunnen ten laatste verplaatst worden tot uiterlijk 2 weken voor het vooropgestelde competitieslot ! )Dit schrijven wordt gericht aan het secretariaat ! Deze zal op zijn beurt de provinciale secretaris op de hoogte brengen. Indien een wedstrijd drie weken vooraf wordt verplaatst bij onderling akkoord , van beide clubs en zonder dat hierbij een grondige reden wordt opgegeven, wordt een tussenkomst van € 25.00 aangerekend aan de verzoeker. + kosten van het terrein worden aangerekend aan de verzoeker. Indien dit gebeurt twee weken vooraf dan wordt 50,00€ aangerekend aan de verzoeker. + kosten van het terrein worden aangerekend aan de verzoeker. Gebeurt dit binnen de week dan wordt 75,00€ € aangerekend aan de verzoeker. + kosten van het terrein worden aangerekend aan de verzoeker.

Uitstellen van wedstrijden:
individueel: door de scheidsrechter, die het terrein onbespeelbaar verklaart. Wanneer de provinciale EERSTE ELFTALLEN worden afgelast in de Provincie, worden de wedstrijden binnen het Bedrijfsvoetbal West-Vlaanderen ook niet gespeeld. Mededeling wordt gedaan via de radionieuwsdienst van RADIO 1 op vrijdagavond om 18 uur (na "De Wandelgangen") en de zaterdagmiddag om 12 uur. Verder informatie op het telefoonnummer 0900/00081 , de website www.belgianfootball.be, www.bedrijfsvoetbal.be!

Gele kaarten:
overeenkomstig de reglementen van de K.W.V.B.B. worden de gele kaarten, opgelopen tijdens het kampioenschap en de bekerwedstrijden NIET opgesplitst. Er volgt één sanctie na het oplopen van drie gele kaarten. Iedere club dient voor zichzelf de stand van de gele kaarten bij te houden. De sancties en schorsingen opgelopen door deze gele kaarten kunnen geraadpleegd worden op de site van het bedrijfsvoetbal: www.bedrijfsvoetbal.be

Wedstrijdbladen:
de wedstrijdbladen worden digitaal ingevuld. Indien problemen met het digitaal wedstrijdblad een papieren wedstrijdblad invullen, scannen en per e-mail naar het Secretariaat te laatste de zondag na de wedstrijd opsturen.. Opgepast één enkel wedstrijdblad per bestand in formaat pdf of eventueel jpg. Het origineel wedstrijdblad dient bij gehouden te worden door de club tot het eind van het seizoen en kan ten allen opgevraagd worden door het secretariaat.

Mededeling resultaten:
de bezochte club is gehouden het resultaat mede te delen aan dhr. Luc De Brabander op het GSMNR.
0478/848500,via een SMS, Messenger of Whatsapp. Dit moet gebeuren op de zaterdag na de wedstrijd, tussen 17u30 en 18u30. De thuisploeg is verplicht om de correcte doelpuntenmakers zowel van thuisploeg als die van de bezoekers mee te delen. Boete bij verzuim: €10. (bij herhaling wordt de boete telkens vermeerderd met 10€).

Officiële armbanden:
Officiële armbanden: bij het betreden van de neutrale zone draagt de terreinafgevaardigde van de thuisploeg een witte band. Bij de bezoekers draagt de terreinafgevaardigde, indien in de neutrale zone, een tricolore band (Belgische driekleur). De coach draagt een rode armband, de verzorger een gele armband en de commissarissen dragen de clubkleuren. Deze personen dienen op het wedstrijdblad vermeld te worden, alsook in het bezit te zijn van hun identiteitsbewijs. Enkel één coach per ploeg, met een rode armband, is gerechtigd om richtlijnen te geven BINNEN DE INSTRUCTIEZONE. De overige afgevaardigden, die op het wedstrijdblad voorkomen, mogen zich om het even waar in de neutrale zone bevinden, DOCH MOGEN GEEN INSTRUCTIES GEVEN. Bij het niet dragen van de armband, kan de toegang tot de neutrale zone door de scheidsrechter geweigerd worden.

Wijziging samenstelling tijdens de competitie:
Wijziging samenstelling tijdens de competitie: indien, om gelijk welke reden, een ploeg tijdens het seizoen afhaakt en een algemeen forfait wordt uitgesproken, dan beslist enkel het Provinciaal bestuur over verder verloop van de competitie en de samenstelling van de reeksen, afhankelijk van de kalender.

Rookverbod:
Rookverbod: Het rookverbod geldt niet langer in de neutrale zone, maar wel in de instructiezone, alsook in de kleedkamers.

Verbod Alcoholische dranken en drugs:
er geldt een algemeen verbod voor alcoholische dranken en drugs, zowel op en naast het terrein , de neutrale zone en de kleedkamers !

Bij Overmacht:
verwijzen wij naar de Algemene Regels 2022-2023 bij het stopzetten of vervroegd afbreken van de kampioenschappen met stijgen en dalen georganiseerd door Voetbal Vlaanderen.

Slotbepaling:
in alles wat voorafgaand niet voorzien is, wordt gehandeld conform de reglementen van de K.B.V.B. en de K.W.V.B.B. In alle andere onvoorziene gevallen wordt het dossier overgemaakt aan de Provinciale Tuchtcommissie, die uitspraak doet in eerste aanleg, of aan de Provinciale Beroepscommissie die uitspraak doet in laatste aanleg.

Namens het Bedrijfsvoetbal KWVBB
Patrick Daerden, Provinciale Secretaris.

REGLEMENT BEKER BRUGSE SPORTRAAD/SILVERCUP BEDRIJFSVOETBAL WEST-VLAANDEREN SEIZOEN 2022-2023

Formule:
de Beker Brugse Sportraad wordt betwist met een voorronde, een inleidend- en eindstadium.

Voorronde:
wordt betwist met rechtstreekse uitschakeling. Bij een gelijke stand wordt overgegaan tot het nemen strafschoppen totdat er een winnaar gekend is.

Inleidend stadium:
wordt betwist in 4 poules van drie clubs , met enkel heenwedstrijden De verliezers van de Beker Brugse Sportraad van de voorronde voor de Beker Brugse Sportraad gaan naar de poules van de Silver Cup, de winnaars gaan naar de poules Beker Brugse Sportraad. Na elke wedstrijd wordt er, ongeacht de uitslag, overgegaan tot het trappen van een reeks van vijf strafschoppen en dit afwisselend door elke ploeg. De uitslag ervan en de betrokken clubnamen dienen te worden vermeld onder rubriek aanmerkingen van het digitaal of papierenwedstrijdblad. Bij eventueel forfait is de uitslag van de wedstrijd en de strafschoppen 5 – 0 in het voordeel van de tegenpartij.
Bij het opmaken van de klassering na het afwerken van de poules geldt volgende criteria: a) aantal behaalde punten
b) meest gewonnen wedstrijden
c) doelpunten saldo
d) strafschoppen saldo.

Eindstadium:
wordt betwist door de eerste twee geklasseerde van elke poule en dit met rechtstreekse uitschakeling. De eerst geklasseerde van elke poule speelt tegen tweede van elke poule. De wedstrijden: duren 2x45 minuten, met doorlopende wissels. Bij gelijke stand na het verstrijken van de reglementaire speeltijd, wordt er onmiddellijk overgegaan tot het nemen van strafschoppen conform het reglement van K.B.V.B.
Bij de finale Beker Brugse Sportraad en finale voor de Silver Cup wordt de scheidsrechter bijgestaan door twee officiële assistent-scheidsrechters.

Kosten:
bij alle bekerwedstrijden worden de kosten en vergoedingen(blokken) voor scheidsrechters door beide clubs evenredig verdeeld. De verfrissing valt ten koste voor de bezochte ploeg, UITGEZONDERD bij de finales. Op de finaledag worden alle scheidsrechters kosten integraal door het Bedrijfsvoetbal West Vlaanderen betaald.

Spelers:
alleen spelers die gekwalificeerd zijn volgens de voorzieningen van de overeenkomst met de K.B.V.B./VFV en de reglementen van de K.W.V.B.B. mogen opgesteld worden.

Wedstrijdbladen:
De wedstrijdbladen worden digitaal ingevuld Indien problemen met het digitaal wedstrijdblad een papieren wedstrijdblad invullen scannen en het secretariaat van het Bedrijfsvoetbal West Vlaanderen ten laatste de zondag na de wedstrijd opsturen. Opgepast één enkel wedstrijdblad per bestand in formaat pdf of eventueel jpg. Het origineel wedstrijdblad dient bij gehouden te worden door de club tot het einde van het seizoen en kan ten allen tijde opgevraagd worden door het secretariaat van het Bedrijfsvoetbal West Vlaanderen.

Terreinafgevaardigde
van de bezochte club moet verplicht een terrein afgevaardigde aanstellen, aangesloten bij deze club (zij of hij hoeft geen bestuurslid te zijn), die tenminste 30 minuten vóór de aftrap van de wedstijd aanwezig is en onmiddellijk het officieel wedstrijdblad aan de scheidsrechter aanbiedt. Zij of hij regelt de scheidsrechters kosten vóór de aanvang van de wedstrijd. Hij of zij vraagt de helft van de scheidsrechters kosten (met de verplaatsingsvergoedingen) terug van de afgevaardigde van de bezoekende ploeg. Bij het zich begeven in de neutrale zone draagt hij of zij verplicht een witte armband. Hij dient vóór de aanvang van de wedstrijd alle nodige inlichtingen te verstrekken aan de scheidsrechter, en hem onderhavig reglement ter inzage voor te leggen

Uitstellen van wedstrijden:
Individueel: door de scheidsrechter, die het terrein onbespeelbaar verklaart.Mededeling wordt gedaan via de radionieuwsdienst van RADIO 1 op vrijdagavond om 18 uur (na "De Wandelgangen") en de zaterdagmiddag om 12 uur. Verder informatie op het telefoonnummer 0900/00081, de website www.voetbalvlaanderen.be, of via www.bedrijfsvoetbal.be!

Gele kaarten:
overeenkomstig de reglementen van de K.W.V.B.B. worden de gele kaarten, opgelopen tijdens het kampioenschap en de bekerwedstrijden NIET opgesplitst. Er volgt één sanctie na het oplopen van drie gele kaarten. Iedere club dient voor zichzelf de stand van de gele kaarten bij te houden.

Automatische uitsluiting van deelname aan finale:
een speler of lid, die tijdens de halve finale voortijdig van het veld wordt gestuurd en/of het voorwerp uitmaakt van een scheidsrechters verslag, zal onmiddellijk uitgesloten worden van deelname aan de finale Beker Brugse Sportraad en Silver Cup. Dit artikel is enkel van toepassing wanneer tegen de speler of lid geen eventuele sanctie kan uitgesproken worden, in de perioden die valt tussen de halve finale en de finale.

Klachten:
deze moeten in eerste instantie zo vlug mogelijk worden medegedeeld via telefonisch contact met het secretariaat van het Bedrijfsvoetbal West Vlaanderen ,(dhr. Patrick Daerden – Ossebilkstraat 24 – 8211 Aartrijke. Het gewoon schrijven moet uiteindelijk binnen de 5 kalenderdagen, in het bezit zijn van het secretariaat van het Bedrijfsvoetbal West Vlaanderen, aangezien de Tuchtcommissie in eerste instantie bevoegd is.

Mededeling resultaten:
de thuisploeg verplicht zich er toe, de uitslag van de wedstrijd door te sturen naar dhr. Luc De Brabander op zijn GSM 0478/84.85.00, via een SMS, Messenger of Whatsapp.

Officiële armbanden:
bij het betreden van de neutrale zone draagt de terreinafgevaardigde van de thuisploeg een witte band. Bij de bezoekers draagt de terreinafgevaardigde, indien in de neutrale zone, een tricolore band (Belgische driekleur). De coach draagt een rode band, de verzorger een gele armband en de commissarissen dragen de clubkleuren. Deze personen dienen op het wedstrijdblad vermeld te worden, alsook in het bezit te zijn van hun identiteitsbewijs. Enkel één coach per ploeg, met rode armband, is gerechtigd om richtlijnen te geven BINNEN DE INSTRUCTIEZONE. De overige afgevaardigden, die op het wedstrijdblad voorkomen, mogen zich om het even waar in de neutrale zone bevinden, DOCH MOGEN GEEN INSTRUCTIES GEVEN. Bij het niet dragen van de armband, kan de toegang tot de neutrale zone door de scheidsrechter geweigerd worden.

Verbod Alcoholische dranken en drugs:
er geldt een algemeen verbod voor alcoholische dranken en drugs , zowel op en naast het terrein , de neutrale zone en de kleedkamers !

Slotbepaling:
in alles wat voorafgaand niet voorzien is, wordt gehandeld conform de reglementen van de K.B.V.B. en de K.W.V.B.B. In alle andere onvoorziene gevallen wordt het dossier overgemaakt aan de Provinciale Tuchtcommissie, die uitspraak doet in eerste aanleg, of aan de Provinciale beroepscommissie die uitspraak doet in laatste aanleg.

Opgemaakt namens het Bedrijfsvoetbal West Vlaanderen.

SUPERCUP BEDRIJFSVOETBAL WEST-VLAANDEREN SEIZOEN 2022-2023

Art. 01
De Koninklijke West-Vlaamse bedrijfsvoetbalbond richt tussen de kampioen en winnaar Beker Brugse Sportraad ieder seizoen een Supercup in. De wedstrijd gaat door onder de reglementering van de K.B.V.B en de K.W.V.B.B. De deelname is verplicht voor de kampioen en winnaar Beker Brugse Sportraad, tenzij binnen de schoot van de Provinciale Commissie anders wordt beslist.

Art. 02
Elke speler die ingeschreven wordt op het wedstrijdblad van de wedstrijd legt een officieel identiteitsbewijs voor. De speler, die een officieel identiteitsbewijs moet voorleggen en daartoe niet in staat is voor het afsluiten van het handgeschreven of digitaal wedstrijdblad, is niet gekwalificeerd om deel te nemen aan de wedstrijd.

Art. 03
Indien de winnaar van de Beker Brugse Sportraad tevens Kampioen werd, zal hij voor deelname vervangen worden door de medefinalist van de Beker Brugse sportraad.

Art. 04
De speeltijd van deze finalewedstrijd bedraagt 2X45 minuten. Bij een gelijke eindstand, na de reglementaire tijdsduur, zal terstond worden overgegaan tot het trappen van strafschoppen, volgens de beker van België en daarna tot een winnaar is gekend.

Art. 05
Slechts die spelers die in aanmerking komen voor het betwisten van het kampioenschap en Beker Brugse Sportraad, mogen worden opgesteld. De spelers die aangeschreven staan als spelers van 1e provinciale of een hogere afdeling, moeten tijdens het lopende seizoen, aan minstens vier wedstrijden van het kampioenschap of bekergebeuren effectief hebben deelgenomen, om te mogen opgesteld worden.

Art. 06
De wedstrijd zal geleid worden door een scheidsrechter, bijgestaan door twee officiële assistenten. De ploegen zullen vóór de aanvang van de wedstrijd, de identiteitsbewijzen voorleggen ter inzage. Het bewijs van rechtmatige aansluiting der spelers, kan steeds worden nagegaan op onze website.

Art. 07
Alle kosten die het inrichten van deze wedstrijd vergen, zullen door het bedrijfsvoetbal gedragen worden. Komen hiervoor in aanmerking: de eventuele huur van de terreinen en de onkosten voor de wedstrijdleiders, alsook de uitgaven voor koffie en/of verfrissingen aan de rust.

Art. 08
Een club die weigert deel te nemen aan de Super Cup, zal met € 150.00 beboet worden

Art. 09
Spelers of leden die uitgesloten werden tijdens de gewestelijke finale, of het voorwerp uitmaakten van een bezwarend scheidsrechtersverslag, mogen niet deelnemen aan de finale en mogelijks aan de finale van volgend seizoen.

Art. 10
De deelnemende ploegen wordt aangeraden, op eigen initiatief, inlichtingen in te winnen omtrent de kleuren van de tegenstrever, de ligging en de toegang tot het terrein, evenals over het eventueel uitwisselen van herinneringsgeschenken.

Art. 11
De gewone roze wedstrijdbladen dienen gebruikt te worden. Deze moeten met de datumstempel van de eerste werkdag volgend op de wedstrijd, digitaal verstuurd worden naar het departement wedstrijdbladen, eamil: wedstrijdbladen@bedrijfsvoetbal.be.

Art. 12
Klachten dienen terstond via emailbericht gemeld te worden aan het Secretariaat. Het bewijs van de storting der borgsom (€25) dient bij het schrijven te worden ingesloten.. Deze klachten, evenals alle andere onvoorziene voorvallen, zullen door de Provinciale Tuchtcommissie onderzocht en beslecht worden. Hun beslissing zal onherroepelijk zijn. Deze richtlijnen dienen vóór de aanvang te worden voorgelegd aan de scheidsrechter.

Namens de KWVBB
Patrick Daerden, Provinciale Secretaris.

Reglement provinciale onderscheidingen

"FAIR-PLAY AWARD"

Op de Provinciale Statutaire Vergadering zullen die clubs gelauwerd worden, die er in slagen het ganse seizoen te beeindigen zonder schorsingen opgelegd aan spelers of bestuursleden en gedurende het seizoen geen forfait hebben gegeven. Het betreft hier zowel schorsingen voor gele of rode kaarten, of sancties welke moeten genomen worden tegen bestuursleden of ploegafgevaardigden

VERDIENSTELIJK LID

Komen hiervoor in aanmerking
01 – Alle leden die minstens tien jaar ononderbroken deel uitmaken van een gewestelijk bestuur.
02 – Alle leden die minstens vijftien jaar ononderbroken deel uitmaken van hetzelfde clubbestuur.

BETOELAGINGEN

Volgende betoelagingen worden verleend aan de clubs
01 – Bij viering van het vijfentwintigjarig ononderbroken lidmaatschap bij de KWVBB: (€ 75,00)
02 – Bij viering van het vijftigjarig ononderbroken lidmaatschap bij de KWVBB: (€ 150,00)
03 – Bij de viering van het vijfenzeventigjarig ononderbroken lidmaatschap bij de KWVBB: (€ 250,00)
PS: Vereiste tot het bekomen van de betoelaging, vanaf vijftig jaar, is het uitnodigen van de PC-leden tot de receptie bij de viering.

Wilfried Lacoere

Vragen en antwoorden

Aangifteformulier

BLADZIJDE I
Benaming van uw club: _____   Stamnummer: _____
Inlichtingen omtrent het slachtoffer:
Naam en volledig adres invullen: _____
Geboortedatum: _____   Man X of V   Beroep: _____
X Beoefenaar of X Toeschouwer
IBAN nr: _____   BIC nr: _____
Inlichtingen omtrent het ongeval:
Datum: _____   Dag: _____   Uur: _____
Plaats van het ongeval: _____
Organiserende club: Bedrijfsvoetbal
Tijdens welk soort activiteit vond het ongeval plaats: tijdens deelname aan een clubactiviteit OF tijdens training

BLADZIJDE II
Volledige naam en adres van een getuige: _____

BLADZIJDE III
Club: _____

DE BEIDE BLADEN OPSTUREN NAAR
Verzekeringskantoor FIBAM BVBA
t.a.v. Mevr. Sabine Huyghe
Stationstraat 77
8470 Gistel

Algemene vragen

Wanneer wordt een wedstrijd voortijdig stopgezet?
- Door de Ref, wanneer zich onregelmatigheden voordoen.
- Een wedstrijd kan niet starten, wanneer er niet minstens zeven spelers per ploeg aantreden.
- Een wedstrijd wordt stopgezet, wanneer één der ploegen uit minder dan zeven actieve spelers bestaat.

Wat met de forfaits?
- Een club meldt vóór de donderdagavond zijn niet opkomen. Boete van € 60.
- Een ploeg daagt niet of onvolledig op. Boete van € 60 + 25 (tegenstrever). De tegenstrever betaalt de scheidsrechter
- Een ploeg meldt te laat zijn niet aantreden, doch de Ref kan nog worden verwittigd door toedoen van de provinciale secretaris. Boete van € 60 + 12.50 (tegenstrever).
- Een ploeg meldt te laat (na donderdagmiddag) zijn niet aantreden. De ref kan niet meer worden aangeduid voor een vervangwedstrijd. Boete van € 60 + 12.50(tegenstrever).
- Een ploeg wordt, na minstens één speelhelft, herleid tot minder dan 7 effectieven. De uitslag wordt 5-0 of 0-5, tenzij de score hoger was, plus een boete van € 30. (10/06/2006)
- Bij een algemene forfait, volgt een boete van € 150.(10/06/2006)
- Een wedstrijd wordt stilgelegd wegens onregelmatigheden. Uitspraak volgt door de Sportcommissie.
- Een club verzaakt aan deelname provinciale eindronde(n). Boete van € 75 en wordt gedurende drie seizoenen uitgesloten van deelname aan deze eindronde(n).(10/06/2006)

Wat een terreinafgevaardigde moet weten en doen?
- De terreinafgevaardigde moet een halfuur vóór de aftrap de wedstrijdleider(s) opvangen.
- Het Wedstrijdblad moet minstens 20 minuten vóór de aftrap ter beschikking zijn.
- De terreinafgevaardigde is verantwoordelijk voor de juiste aantekeningen op het Wedstrijdblad.
- Hij betaalt de Ref vóór de aftrap en verlaat als laatste, na de wedstrijd, de kleedkamer.
- Hij draagt een witte armband. De bezoekende afgevaardigde de Belgische driekleur. De coaches of trainers dragen een rode- en de verzorgers een gele armband.
- De terreinafgevaardigde moet lid zijn van de thuisclub (niet noodzakelijk een bestuurslid).Het mag een vrouwelijk lid zijn. Hij of zij moet meerderjarig zijn.
- Een officiële wedstrijd kan niet doorgaan zonder terreinafgevaardigde. Een bezoekende afgevaardigde is gewenst doch niet noodzakelijk.

De aangeduide scheidsrechter komt niet opdagen. Wat nu?
- Bij afwezigheid van de aangeduide Ref, dient men de opgelegde instructies te volgen van de K.B.V.B.
- In eerste instantie kan men uitkijken naar een officiële gelegenheidsref. Indien hij aanwezig is op het terrein, mag hij enkel de vergoeding eisen, niet de verplaatsingskosten (vraag of hij het nummer van zijn scheidsrechterskaart wil noteren op het scheidsrechtersblad).
- Is er geen enkele officiële Ref aanwezig of beschikbaar, dan krijgt de bezoekende ploeg de voorkeur iemand aan te duiden.
- Indien die mogelijkheid niet bestaat, moet de thuisploeg zorgen voor een wedstrijdleider. Dat mag een speler zijn, ook al dient dan te worden aangetreden met een onvolledig elftal.
- In laatste instantie moet de terreinafgevaardigde de wedstrijd leiden.
- Wanneer een wedstrijd geleid wordt door een niet-officiële scheidsrechter,heeft hij recht op de normale vergoeding.

Wat met de spelers?
- Er mogen vijftien spelers per ploeg worden ingeschreven op het Wedstrijdblad, elf effectieven en vier wisselspelers. Alle vijftien mogen ze worden opgesteld. De wisselspelers dienen vóór de aftrap op het wedstrijdbladblad te worden vermeld, doch moeten op dit ogenblik nog niet aanwezig zijn.
- Indien de kleuren van beide ploegen te gelijkend zijn, moet de thuisploeg andere truien aantrekken of een stel ter beschikking stellen van de bezoekers. Wisselprocedure
Om een speler te wisselen door een wisselspeler moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:
• de scheidsrechter moet op de hoogte zijn gebracht voordat een voorgestelde wissel plaatsvindt
• de gewisselde speler krijgt toelating van de scheidsrechter om het speelveld te verlaten, tenzij hij al van het speelveld was
• de gewisselde speler is niet verplicht om het speelveld te verlaten ter hoogte van de middenlijn en neemt niet verder deel aan de wedstrijd, behalve waar doorlopende wissels worden toegestaan
• indien een speler die zou moeten gewisseld worden weigert het speelveld te verlaten, dan gaat het spel verder.
De wisselspeler betreedt enkel het speelveld: • tijdens een spelstilstand
• aan de middenlijn
• nadat de gewisselde speler het speelveld heeft verlaten
• na het ontvangen van een signaal van de scheidsrechter De wissel is uitgevoerd wanneer de wisselspeler het speelveld betreedt. Vanaf dat moment wordt de vervangen speler een gewisselde speler en wordt de wisselspeler een effectieve speler en kan hij eender welke spelherneming uitvoeren.

Alle gewisselde spelers en wisselspelers vallen onder het gezag en de rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter, ongeacht het feit of ze aan het spel deelnemen of niet vervangen worden.

Een opgegeven wisselspeler die werd uitgesloten, zowel vóór als na het begin van de wedstrijd, mag niet Indien een speler wordt uitgesloten tussen het eindsignaal van de eerste speelhelft en het beginsignaal van de tweede speelhelft, moet zijn ploeg de tweede speelhelft met één speler minder op het speelveld aanvatten.

Welke spelers zijn speelgerechtigd bij een Bedrijfsvoetbalclub?
- Vanaf de ouderdom van zestien jaar (jaar van geboorte), mogen spelers worden opgesteld.
- Alle leden die bij een club, uit onze Groepering op het provinciaal secretariaat gehomologeerd zijn.

Wat met spelers die eveneens aantreden bij een werkende club?
- Zij mogen onbeperkt opgesteld worden bij een werkende club, die echter niet hoger mag spelen dan de tweede provinciale afdeling. (Voor spelers uit eerste provinciale en hogere afdelingen, wordt verwezen naar de overeenkomst met de KBVB.)

Wat betreffende de sancties voor spelers?
- Schorsingen wegens waarschuwingen (gele kaarten), Voorstellen Tot Minnelijke Schikkingen (VTMS), of professionele fouten, gaan steeds in, de tweede vrijdag na de sanctie. Wanneer deze wedstrijd wordt uitgesteld, schuift de schorsing op tot de eerstvolgende speeldag.
- Indien een speler wordt geschorst voor een periode (bvb.3 maanden), dan is hij speelgerechtigd zohaast deze periode voorbij is, ongeacht de eventueel uitgestelde wedstrijden in die periode.
- Indien een speler geschorst wordt voor een periode (van datum tot datum) dan is hij speelgerechtigd zohaast die periode voorbij is, ongeacht de eventueeel uitgestelde wedstrijden in die periode.Hij mag echter niet deelnemen aan wedstrijden die voorheen werden uitgesteld tijdens zijn schorsingsperiode!
- Alle schorsingsdagen moeten worden uitgezeten.Zowel bij de ploeg die forfait geeft als bij de tegenstrever.
Deze overtreding kan zware gevolgen hebben, zoals verlies met een forfaitscore.

Wat met het ontheven worden uit officiële functies op het terrein?
- Iemand die voor een periode ontheven wordt van alle officiële functies op het terrein, mag gedurende diezelfde periode altijd opgesteld worden als speler.
- Daarentegen, een speler die geschorst is, zelfs voor één enkele effectieve speeldag, mag nooit een officiële functie op het terrein waarnemen.

Wat met de waarschuwingen bij provinciale eindbeurten?
- De waarschuwingen (gele kaarten) worden voor alle wedstrijden gecumuleerd.
- Het niet officieel bekend maken van een schorsing wegens waarschuwingen, kan nooit als geldig argument worden weerhouden, voor het opstellen van een hiervoor geschorste speler. Iedere club is verplicht zelf deze boekhouding bij te houden.

Wat met spelers die geschorst worden bij hun werkende club?
- Een speler die tevens aantreedt bij een werkende club en die via diezelfde club een schorsing oploopt van minder dan vijf effectieve speeldagen, mag steeds aantreden bij zijn Bedrijfsvoetbalclub.Vanaf vijf dagen loopt zijn schorsing eveneens bij zijn Bedrijfsvoetbalclub.
- De schorsingen die een speler oploopt bij zijn Bedrijfsvoetbalclub, worden niet doorgerekend bij zijn werkende club. Tenzij het zware overtredingen betreft, die verband houden met geweld ten overstaan van de Ref. In deze specifieke gevallen beslist de Sportcommissie.

Wat met uitgesloten spelers?
- Een uitgesloten speler mag nooit in de dog-out plaats nemen.Hij moet achter de omheining plaats nemen, doch mag daar evenmin verblijven in voetbaluitrusting, wél in trainingspak. Spelers die geschorst zijn voor een bepaalde periode, op het ogenblik dat een wedstrijd wordt verschoven, mogen later aan deze bepaalde wedstrijd niet deelnemen!
- Een club die een geschorste speler opstelt, krijgt als sanctie een boete van € 12,50 en een 5-0 of 0-5 verliesscore. Daarenboven schuift de schorsing van de in overtreding bevonden speler op naar de volgende speeldag.
- Belangrijk: Sinds de aanvang van het seizoen 2005/2006, mogen geen spelers worden opgesteld die niet in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs (bvb de identiteitskaart, het rijbewijs of een officieel document dat werd afgeleverd door de gemeentediensten en voorzien van een foto van de belanghebbende).De overtreding moet van ambtswege worden vastgesteld en gesanctioneerd met een forfaitscore.

Uitsluitingen?
- Vanaf het seizoen 2005-2006 betekent een uitsluiting (directe rode kaart), niet noodzakelijk meer minimum één speeldag schorsing. De uitspraken “een blaam” of “een verwittiging” of “uitsluiting voldoende” zijn opnieuw rechtsgeldig. De bestaande boetes blijven echter ongewijzigd.

Wat met leden van officiële instanties?
- Leden van officiële instanties bij de KBVB, mogen geen officiële functies waarnemen op het terrein. Gewestelijke bestuursleden zijn hier niet onder begrepen, daar de Bond deze onderafdelingen niet erkend.
- Een als wisselspeler ingeschreven coach of oefenmeester die, als sanctie uit de neutrale zone wordt verwijderd, mag niet meer ingebracht worden als wisselspeler.

Inhoud van de verbandkist

 • Steriel gaas – compressen van 5, 7 en 10 cm.
 • Gaas – rollen niet noodzakelijk steriel –breedte 5, 7 en 10 cm.
 • Inox schaar (of set inclusief tangen).
 • Steriel verpakte kleefpleisters.
 • Kleefband op rol.
 • Hermostatische watte of vaselinewieken ter behandeling van neusbloedingen.
 • Ontsmettingsmiddel onder vorm van oplossing.
 • Driehoeksverband.
 • Veiligheidsspelden.
 • Pneumatische spalken (1 bovenste lid – 1 onderste lid)
 • Garot / ijs.

Aanbevelingen voor voorzieningen uitsluitend voor geneesheer:

 • Een bloedstollingsmiddel.
 • Een pijnstillend middel.
 • Antitetanosentstof en serum.
 • Een hart- en ademhalingstonicum.
 • Een injectiespuit van 5cc.

En een draagberrie.