PRIVACYVERKLARING KWVBB (03/11/2018)

De Koninklijke West-Vlaamse Bedrijfsvoetbalbond hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met deze persoonsgebonden gegevens. KWVBB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Als KWVBB zijn wij verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover kan je contact opnemen via onderstaande gegevens:
  Voorzitter KWVBB
  Lacoere Wilfried
  Fazantenlaan 37 , 8450 Bredene
  Tel.nr : 059/321331 of voorzitter@bedrijfsvoetbal.be
  PS De clubs zijn zelf verantwoordelijk voor hun Privacy beleid

  Waarom verwerken wij persoonsgegevens

  Uw persoonsgegevens worden door KWVBB verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de voetbalcompetitie en beker van KWVBB;
 • Het versturen van oproepingen en uitnodigingen;
 • Het bijhouden van de website www.bedrijfsvoetbal.be (week-end, Verslagen activiteiten, fotoreportages, ledenlijst, leden Provinciale Commissie, de comit├ęs en de commissies, bestuursleden van de regio's, bestuursleden en ledenlijsten van de clubs);
 • Het overmaken aan de verzekeringsmaatschappij (ARENA) van de nodige gegevens van de clubs en de verzekerde leden;
 • Het verwerken en overmaken van de aangifte formulieren van lichamelijke ongevallen aan de verzekeringsmaatschappij
 • Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummers, e-mail;
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid : rijksregisternummer Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geboorteplaats.
 • We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen hebben.

  Verstrekkinq aan derden

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor :

 • De verzekering (ARENA)
 • De beteugeling van zware overtredingen en vergrijpen (KBVB/VV)
 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden door geven tenzij dit wettelijk verplicht is.

  Bewaartermijn

  KWVBB bewaart persoonsgegevens voor de duur van het lidmaatschap. Indien het lid wordt geschrapt worden alle persoonsgegevens geschrapt, behalve deze die betrekking hebben op langlopende schorsingen die bewaard blijven tot het einde van de schorsing. De fotoreportages en artikels betreffende activiteiten worden onbeperkt in tijd bewaard op de website en voldoen aan de regelgeving omtrent portretrecht.

  Beveiliging van de gegevens.

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals : Alle personen (bestuursleden KWVBB) die namens KWVBB van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Enkel de verantwoordelijken van de database (secretaris g.c. en de webmaster) kunnen wijziging aanbrengen aan de gegevens en deze eventueel doorsturen naar de andere leden van het bestuur. De persoonsgegevens worden bijgehouden op een gehuurde surver/provider en op de harde schijf van een PC. De fotoreportages en de artikels op de website en een PC.

  Uw rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kant u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij Klachten. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Wijziging privacvverklaring

  KWVBB kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van elke wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website in het Nieuwsoverzicht.

  NAMENS DE PROVINCIALE COMMISSIE,
  GOEDGEKEURD OP 03 NOVEMBER 2018.
  DE VOORZITTER, WILFRIED LACOERE
  DE GERECHTIGDE CORRESPONDENT, PATRICK DAERDEN